Falls in wheelchair users with spinal cord injury – incidence, risks and concerns

Sammanfattning

Bakgrund

Kunskapen om fall och fallskador hos personer med ryggmärgsskador (RMS) är begränsad, speciellt vad gäller rullstolsbrukare. Eftersom fall och fallskador verkar vara vanliga, och kan få svåra konsekvenser för personer med RMS, så behövs vidare forskning för att utveckla preventionsprogram för fall och fallskador

Syfte

Det övergripande syftet var att identifiera förekomsten av fall, återkommande (>2) fall och fallskador, liksom bidragande orsaker till, och riskfaktorer för, återkommande fall och fallskador hos personer med RMS, framförallt de som använder rullstol. Vidare, att undersöka validiteten för en skala som mäter oro för att falla hos rullstolbrukare -Spinal Cord Injury Falls Concern Scale (SCI-FCS), och två metoder för fallprediktion under ett år (Downton Fall Risk Index och en fråga om fall föregående år).

Metod

224 personer med kronisk traumatisk RMS rekryterades konsekutivt vid sina ordinarie årskontroller på Rehab Station Stockholm / Spinalis i Sverige och Sunnaas Rehabiliteringssjukhus i Norge. Inklusionskriterier: ≥ 18 år, ≥ 1 år sedan RMS. Exklusionskriterier: personer med motoriskt kompletta skador ovan C5. Oberoende variabler var t.ex. demografiska data, tidigare fall, livskvalité, risktagande, funktionell självständighet och träningsvanor. Fall registrerades prospektivt med sms varannan vecka i ett år och följdes upp med telefonintervjuer. Beroende variabler var fallincidens, riskindikatorer för återkommande (> 2) fall och fallskador. SCI-FCS översattes till svenska och validitetstestades.

Resultat

De gående personerna rapporterade fler retrospektiva fall än rullstolsbrukarna, och förflyttningssätt (gå eller köra rullstol), var den faktor som hade högst odds ratio (OR) 2.9 för återkommande fall. Förmåga att ta sig upp från golvet (OR=2.2), regelbunden träning (OR=1.9) och lägre ålder (OR=0.96 per års ökad ålder), ökade också OR för återkommande fall. Olika faktorer var associerade med återkommande fall för rullstolsbrukarna och de gående personerna. När rullstolsbrukarna rapporterade fall prospektivt under ett år så föll 64% och 32% föll återkommande. Återkommande fall under förra året ökade OR för återkommande fall följande år (OR=10.2) och högre livskvalité minskade OR för fallskador. Totalt registrerades 70 fallskador, varav 47 (67%) var mindre, 16 (23%) var måttliga och 7 (10%) var svåra, 34% rapporterade minst en skada. De flesta föll vid förflyttningar. Den svenska versionen av SCI-FCS visade likvärdiga egenskaper som originalet vilket stödjer validiteten. Rullstolsbrukarna rapporterade generellt låg oro för att falla. Downton Fall Risk Index kunde inte predicera fall hos rullstolsbrukare (sensitivitet 37%), medan frågan om fall föregående år var mer exakt (sensitivitet 86%). 

Konklusion

Fall var vanligt och gående personer föll mer än rullstolsbrukare. Tidigare fall var den enda riskfaktorn för återkommande fall hos rullstolsbrukarna. Downton Fall Risk Index kunde inte predicera de som föll, och SCI-FCS visade lovande validitet och att rullstolsbrukarna inte var speciellt oroliga för att falla.

Abstract

Background

Knowledge about falls and related injuries in persons with spinal cord injuries (SCI) is limited, especially concerning wheelchair users. Further research is required in order to develop future prevention programs, as falls seem to be common and may have serious consequences for persons with SCI.

Aims

To identify the incidence of falls and recurrent falls (>2 falls), and the incidence and severity of fall-related injuries in wheelchair users with SCI. Further, to investigate the validity of instruments for concerns about falling -SCI Falls Concern Scale (FCS), and fall risk prediction during one year with Downton Fall Risk Index and a question of falls the previous year.

Method

224 persons with traumatic SCI were consecutively recruited at regular follow-up at Rehab Station Stockholm / Spinalis, Sweden and Sunnaas Rehabilitation Hospital, Norway. Inclusion criteria: ≥ 18 years old, ≥ 1 year post SCI. Exclusion criteria: persons with motor complete injuries above C5. Independent variables: demographic data, previous falls, quality of life, risk willingness, functional independence, and exercise habits. Falls were prospectively reported by text messages every second week for one year and were followed-up by telephone interviews. Outcomes: incidence of falls and related injuries, risk indicators for recurrent falls and injuries. SCI-FCS was translated to Swedish and tested for validity.

Results

The Swedish version of SCI-FCS showed, in general, similar psychometric properties as the original version supporting the validity of the scale. The wheelchair users reported overall low levels of concerns about falling. Pushing wheelchair in difficult situations caused most concerns. Ambulatory persons reported more retrospective falls than wheelchair users, and mode of mobility had the highest odds ratio (OR) (2.9), for reporting recurrent falls. Ability to get up from the ground (OR=2.2) and performing regular exercise (OR=1.9) increased the OR of recurrent falls for the total sample, while higher age (OR=0.96 per increasing year of age) decreased the OR of recurrent falls. Associated factors differed between wheelchair users and ambulatory persons. Sixty-four percent fell and 32% fell recurrently, when the wheelchair users reported falls prospectively during one year. Recurrent falls previous year increased the OR of recurrent falls the following year (OR=10.2), and higher quality of life reduced the OR of fall-related injuries. In total, 70 fall-related injuries were registered, of which 47 (67%) were minor, 16 (23%) moderate and 7 (10%) were severe, and 34% reported at least one injury. Most falls occurred during transfers. Downton Fall Risk Index had low accuracy for predicting falls in wheelchair users while the question of falls the previous year was more accurate (sensitivity 37 and 86%, respectively).

Conclusion

Falls were common, and ambulatory persons fell more than wheelchair users. In spite of a broad perspective on contributory factors, previous falls was the only significant risk indicator for recurrent falls in the wheelchair users. SCI-FCS showed promising validity. Downton Fall Risk Index could not predict those who fell, while the question of falls previous year was more accurate.

Thesis

emeliebutler-omslag-sidolist.jpg