RETURN TO WORK:

Exploring paths toward work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention

SVENSK SAMMANFATTNING Abstract in english

Introduktion: Återgång till arbete efter ryggmärgsskada (RMS) är ofta en komplex och lång process till följd av de omfattande konsekvenser en RMS innebär för personen. De finns begränsad evidens för hur stöd för återgång till arbete efter RMS bör utformas och sysselsättningsgraden är låg både i Sverige och internationellt. Vid utveckling av en intervention för arbetsåtergång är det viktigt att interventionen utgår från den kontext där den ska prövas och att utvecklingen sker i samarbete med personer med RMS.

Mål: Det övergripande målet var att undersöka och generera kunskap om återgång till arbete för vuxna med RMS, för att utveckla och utvärdera designen och genomförbarheten av en komplex intervention som kan fungera som ett komplement till nuvarande system för återgång till arbete.

Metoder: Avhandlingen utgår från Medical Research Council’s (MRC) riktlinjer för att utveckla och utvärdera komplexa interventioner. Studie I var en uppföljande studie där narrativa intervjuer och deltagande observationer användes för att undersöka erfarenheter av arbetsrehabilitering i relation till personens vardagliga kontext 7–11 år efter RMS. I studie II, användes deltagande ansats och photovoice metoder för att undersöka erfarenheter av hinder och möjligheter för återgång till arbete bland personer med ryggmärgsskada som arbetar. studie III användes konstruktiv grundad teori och fokusgruppintervjuer för att generera kunskap om hur professionella aktörer organiserar och erfar arbetsrehabiliteringsprocessen för personen med RMS. Resultaten av studie I-III, forskning inom fältet och teoretiska resurser formade kunskapsbasen för modellering av en personcentrerad, strukturerad och koordinerad interventionsprocess för arbetsåtergång efter RMS, ReWork-SCI. Genomförbarheten av ReWork-SCI och studiedesignen för att utvärdera ReWork-SCI, med avseende på följsamhet, acceptans, rekrytering, bibehållande och utfallsmått, prövades i studie IV.

Resultat: Studie I-III visar att arbetstrehabiliteringsprocessen upplevdes fragmenterad för personen med ryggmärgsskada och svårt att navigera för professionella aktörer. Resultaten visar på den plats arbetsåtergång har i personens vardagsliv. Spänningar mellan intentioner för rättvist stöd och möjligheter att erbjuda detta innebar svårigheter att utröna när arbetsrehabilitering kunde initieras och hur den kunde realiseras. Studie IV visar att ReWork-SCI var genomförbar men att modifiering av både interventionen och studiens design är nödvändig inför en fullskalig prövning.

Konklusion: Den här avhandlingen bidrar till kunskapen om den komplexitet som omger återgång till arbete efter RMS. Att stödja personen i att reda ut problematiska situationer i relation till dennes vardagsliv och kontext är en kritisk utgångspunkt i arbetsrehabiliteringsprocessen. Den här avhandlingen visar hur en koordinator baserad i ett multiprofessionellt RMS team kan samarbeta med personen och övriga aktörer genom arbetsrehabiliteringsprocessen och att ReWork-SCI har potential att ge guidning i förhållande till när och hur en arbetsrehabiliteringsprocess kan genomföras efter RMS.

Publikationer

Bergmark, B., Westgren, N., & Asaba, E. (2011). Returning to work after spinal cord injury: exploring young adults' early expectations and experience. Disability and Rehabilitation, 33(25-26):2553-8. doi:10.3109/09638288.2011.579224 

Holmlund, L., Guidetti, S., Eriksson, G., & Asaba, E. (2017). Return to work in the context of everyday life 7-11 years after spinal cord injury - a follow-up study. Disability and Rehabilitation, 1-9. doi:10.1080/09638288.2017.1362597

Presentationer 

 1. Holmlund, L., Guidetti, S., Asaba, E. (2015). Return to work after spinal cord injury: A 6-year follow up study of eight persons experiences. Poster presentation på International Spinal Cord Society. Montreal, Kanada. 
 2. Holmlund, L., Guidetti, S., Seiger, Å., Hultling, C., Asaba, E. (2016). Understanding return to work after spinal cord injury through photovoice. Poster presentation på Forte talks. Nacka, Sverige.
 3. Eriksson, G., Holmlund, L., Öst-Nilsson, A., Hellman, T., Asaba, E. (2016). Supporting work after stress-related ill health, spinal cord injury, and stroke. Symposium på COTEC-ENOTHE congress 2016. Galway, Irland. 
 4. Holmlund, L, Guidetti, S, Eriksson, Gunilla, Asaba, E. (2016). Return to work as situated in everyday life 7-11 years after spinal cord injury. Muntlig presentation på COTEC-ENOTHE congress 2016. Galway, Irland. 
 5. Holmlund, L., Hultling, C., Asaba, E. (2017). Med fokus på erfarenhet av återgång till arbete efter ryggmärgsskadaMuntlig presentation på AT-Forum 2017, Malmö, Sverige.
 6. Holmlund, L., Hultling, C., Asaba, E. (2017). Focus on experiences of return to work after spinal cord injury through photovoice. Oral presentation, NoSCos, Linköping, Sverige.
 7. Asaba, E., Eriksson, G., Öst-Nilsson, A., Holmlund, L., Hellman, T. (2017). Work and return to work as occupation in the context of living with spinal cord injurystrokeand stress-related ill healthPanel Session på Occupational Science Europe Conference, Hildesheim, Tyskland.
 8. Holmlund L., Guidetti S. Seiger Å., Hultling C., Eriksson G.,Assaba E.(2019).
  Mapping out paths toward work after spinal cord injuryForte talks den 26-27/3.
 9. Holmlund L., Guidetti S. Seiger Å., Hultling C., Eriksson G.,Assaba E.(2019).
  Mapping out paths toward work after spinal cord injuryISCoS 2019, Nice. 

 

Avhandling

Avhandlingens framsida 2019-02-18 kl. 14.34.01 Lisa H.png