Acceptans vid kronisk sjukdom – test av frågeformulär riktat till personer med multipel skleros

Syftet med studien är att undersöka hur tillförlitlig den svenska versionen av ”The Acceptance of Chronic Health Conditions (ACHC) Scale” är.

Projektbeskrivning

Bakgrunden till studien är att personer med MS upplever nedsatt livskvalitet och att det finns stöd för att användning av acceptans som copingstrategi har samband med ökad livskvalitet vid MS. För att öka förståelsen av hur personer med MS anpassar sig till att leva med sjukdomen behövs det trovärdiga och tillförlitliga mätinstrument som kan användas inom MS-relaterad vård och rehabilitering. Därför utvecklades frågeformuläret ACHC i USA. ACHC är riktat till personer med MS och är ett självskattningsformulär bestående av tio påståenden som handlar om acceptans. Definitionen av att acceptera sitt hälsotillstånd är ”ett förhållningssätt där man integrerat hälsotillståndet i sitt liv, vilket möjliggör fokus på att leva i stället för att lägga energi på det man inte kan förändra”, vilket inte innebär att man behöver tycka att det man råkat ut för är något positivt, eller att man resignerar till att bli sin sjukdom/skada. ACHC täcker in ett område som ofta inte tas upp av hälso- och sjukvården, som kan exemplifieras med ACHC-påståendena: ”Jag funderar på varför just jag fått MS” eller ”Jag tänker mycket på hur mitt liv skulle vara utan MS”.

Medarbetare på Rehab Station har de senaste åren genomfört ett antal studier som resulterat i att ACHC översatts och anpassats kulturellt till svenska, samt genomgått en validitetsanalys som visade på tillfredsställande egenskaper.

Delrapport

I den nu pågående studien har 147 personer med MS har fyllt i den svenska versionen av ACHC vid två tillfällen med cirka en veckas mellanrum. Dessa personer har också fyllt i andra jämförbara själskattningsformulär.

Analys av test-retest reliabilitet och konstrukt validitet kommer att göras på insamlad, vilket innebär en jämförelseanalys mellan ACHC och andra självskattningsinstrument.

Med ACHC kan acceptansprocessen hos personer med MS fångas upp och kartläggas, för riktade insatser mot acceptans och anpassning till sjukdomen, med målet att förbättra livskvalitet för personer med MS samt att förbättra kvaliteten på MS-relaterad vård och rehabilitering i Sverige.