Psykometriska egenskaper i den svenska versionen av “The Acceptance of Chronic Health Conditions Scale” riktat till personer med multipel skleros

Projektets syfte

Syftet med projektet var att undersöka psykometriska egenskaper i den svenska verisionen av ”the Acceptance of Chronic Health Conditions (ACHC-10) Scale” riktat till personer med MS

Projektbeskrivning

Det är vanligt att personer med multipel skleros (MS) upplever nedsatt livskvalitet. Stöd finns för att användning av acceptans som copingstrategi har samband med ökad livskvalitet vid MS. Valida och reliabla mätmetoder (att mätmetoderna mäter vad de ska mäta på ett tillförlitligt sätt) är värdefulla för att öka förståelsen av hur personer med MS anpassar sig till att leva med sjukdomen. Syftet med projektet var att undersöka hur väl den svenska versionen av ”the Acceptance of Chronic Health Conditions (ACHC-10) Scale” fungerar vid MS.

I projektet deltog 147 personer som svarade på de tio påståendena i den svenska versionen av ”the ACHC-10 Scale”. Svaren på frågeformuläret analyserades med Raschanalys, som är en metod att utvärdera hur själva frågeformuläret fungerar. Det visade sig att tre påståenden inte mätte tillräckligt tillförlitligt. Genom att ta bort dessa påståenden från frågeformuläret blev frågeformulärets egenskaper som helhet bättre; med tillförlitlig skalstegsfunktion, känslighet för att påvisa skillnader i acceptans på gruppnivå samt att de sju återstående påståendena handlade om en och samma sak (acceptans), vilket är så man vill ha det i frågeformulär. Fortsatt testning av andra aspekter av validitet och reliabilitet rekommenderas innan man kan dra slutsatser om acceptans vid användning av frågeformuläret.