Utvärdering av arbetsterapeutiska bedömningsinstrument och neuropsykologiska test och deras relevans för vuxna personer med ryggmärgsbråck och kognitiva svårigheter

Pilotstudie

Projektets syfte

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om personer med ryggmärgsbråcks förmåga att klara av sitt vardagsliv, att jämföra utfallet av ett aktivitetsrelaterat arbetsterapeutiskt instrument, AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) med utfallet av neuropsykologisk testning och att identifiera instrument som är användbara i det kliniska arbetet vid bedömning av aktivitetsförmåga av vuxna med ryggmärgsbråck.

Metod

Tio unga vuxna med ryggmärgsbråck deltog i projektet. Datainsamlingen bestod av en intervju med deltagarna och deras förälder och genomförandet av ett kognitivt screeningstest (KSB), AMPS och en neuropsykologisk utredning. Resultaten presenterades med hjälp av deskriptiv statistik. Sambanden mellan bedömningarna beräknades med enkla korrelationer.

Resultat

Resultatet var att nästan samtliga deltagare i studien hade kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar deras aktivitetsförmåga i vardagen. Svårigheterna visade sig fram för allt inom de exekutiva funktionerna och i processhastighet. AMPS visade att deltagarna arbetade ineffektivt, färdighetsmoment som kräver planering och organisering var svårast för deltagarna. KSB verkade inte fånga upp minnesproblem och exekutiva funktioner.

Det fanns en stark korrelation mellan AMPS processfärdighet och ett flertal neuropsykologiska test.

AMPS är användbar för att bedöma personernas utförande av vardagsaktiviteter.

Neuropsykologisk utredning ger svar på bakomliggande kognitiva funktionsnedsättningar.

Eftersom både AMPS och neuropsykologisk testning är tidskrävande behövs det ett screeningsinstrument. Det finns därför ett behov av ett nytt screeningsinstrument.