Utvärdering av ett nytt screeninginstrument för kognitiva förmågor av personer med ryggmärgsbråck

Projektet syfte

  • Att utvärdera screeningsinstrumentet KS-RMB
  • Att jämföra screeningsinstrumentets utfall med resultatet av AMPS (Assessment of Motor and Process Skills), ett aktivitetsrelaterat arbetsterapeutiskt instrument med CIQ (Community Integration Questionaire) och CAPM (Comprehensive Assessment of Prospective Memory), två beprövade frågeformulär

Projektbeskrivning

Personer med ryggmärgsbråck har förutom sitt rörelsehinder ofta även kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar deras aktivitetsutförande och utgör det största hindret för att klara sitt vardagsliv.

Resultat av tidigare pilotstudie ’Utvärdering av arbetsterapeutiska bedömningsinstrument och neuropsykologiska test och deras relevans för vuxna personer med ryggmärgsbråck och kognitiva svårigheter’ var att det finns behov av ett nytt screeningsinstrument som testar den kognitiva förmågan av personer med ryggmärgsbråck och hur den påverkar deras förmåga att klara sitt vardagsliv.

Göran Hagman, neuropsykolog och medarbetare i den tidigare studien, och UT sammanställde ett nytt screeningsinstrument, KS-RMB.

Metod

Tio vuxna personer med ryggmärgsbråck deltog i studien. Eftersom deltagarantal var mycket låg bestämde vi oss att även jämföra resultaten av föreliggande studie med resultaten av den tidigare studien.

Datainsamlingen bestod av en intervju med deltagarna och deras förälder och genomförandet av KS-RMB, CAPM, CIQ samt genomförande av AMPS. Resultaten presenterades med hjälp av deskriptiv statistik.

Sambanden mellan bedömningarna beräknades med enkla korrelationer.

Resultat

Resultaten var att KS-RMB verkar vara ett användbart screeningsinstrument för kognitiva funktionsnedsättningar hos personer med RMB. Det ger en uppfattning av personens intellektuella grundförutsättningar.  Den ger också en hänvisning till hur en person klarar välkända vardagsaktiviteter.

Eftersom vi hade ett litet deltagarantal kan resultaten ej generaliseras. KS-RMB behöver utvärderas med en större deltagargrupp.