en bild

Om Logopeden

Logopeden på Rehab Station Stockholm arbetar främst med den mänskliga kommunikationsförmågan – språket, talet och rösten. Logopeden kan också arbeta med ät- och sväljsvårigheter. På Rehab Station Stockholm ingår logoped i rehabiliteringsteamen i såväl slutenvård som dagvård, men här finns också möjlighet att komma för poliklinisk träning på vår Logopedmottagning.

Hos oss utreds, diagnostiseras och behandlas personer som efter stroke eller annan neurologisk sjukdom fått svårigheter med språk- och talförmåga; afasi och dysartri. Vi har också möjlighet till bedömning och rådgivning kring ät- och sväljsvårigheter. Som en del av rehabiliteringen erbjuds också konsultation och handledning till närstående och ev personal. Vid behov provar vi ut och förskriver kommunikationshjälpmedel. Vid utskrivning från sluten- eller dagvård hjälper vi dig som behöver fortsatt träning vidare i vårdkedjan.

AFASI

Afasi är en språkstörning orsakad av stroke eller annan hjärnskada. Afasi innebär en skada i det språkliga systemet och kan, i mer eller mindre grad beroende på skadans lokalisation och omfattning, innebära svårigheter att tala, förstå tal, läsa eller skriva. Logopedens arbete består dels i träning och behandling av språkskadan, men också i att hitta kompensatoriska strategier och hjälpmedel för att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt i vardagen.

DYSARTRI

Som innebär otydligt tal är till skillnad från afasi en motorisk störning, där talmuskulaturen är påverkad till följd av neurologisk sjukdom eller skada. Det kan bero på svaghet/spänningar, bristande precision eller koordination av artikulation eller andning. Logopeden hjälper Dig att på ett så bra sätt som möjligt använda Dina tal-och röstresurser.

DYSFAGI

Dysfagi innebär ät- och sväljsvårigheter som en följd av nedsatt kontroll, styrka eller känsel i mun- och svalgmuskulatur. Vid dysfagi bedömer logopeden sväljfunktion och ger rådgivning om hur man kan göra sväljningen säkrare och bättre.

SLL-pa-uppdrag-av-region-stockholm.jpg