en bild

Rätt till personlig assistans

Rätten till personlig assistans bestäms enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialförsäkringsbalken (SFB). LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till personlig assistans. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en bedömning av dina behov. Du kan inte få assistans efter att du har fyllt 65 år men du får behålla eventuell assistans som du har beviljats före du blev 65 år. Det finns ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

Personkrets

Du måste tillhöra en av de tre så kallade personkretsarna. Så här beskriver lagen personkretsarna:

1. personer med utvecklingsstörningautism eller autismliknande tillstånd
2. personer med betydande bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet.

Grundläggande behov

Du måste behöva hjälp med något eller några av de grundläggande behoven:

1. personlig hygien
2. måltider
3. av- och påklädning
4. kommunikation
5. annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig som funktionshindrad

Om dina grundläggande behov bedöms uppgå till minst 20 timmar/vecka har du fått rätt till personlig assistans.

Ibland kan behoven vara så stora att det krävs två personer, dubbelbemanning, vissa tider på dygnet till exempel vid förflyttningar, omvårdnad etc. För att få rätt till dubbelbemanning så ska behovet inte kunna tillgodoses av hjälpmedel eller bostadsanpassning.

Övriga behov

Har du fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov kan du även få assistans för övriga behov. Exempel på övriga behov kan vara att handla, städa, laga mat, sköta ett arbete och delta i fritidsaktiviteter. I samband med att du ansöker om personlig assistans för grundläggande behov så söker du även assistans för övriga behov.