en bild

Vår miljöpolicy

Bakgrund

Rehab Station Stockholm erbjuder högspecialiserad aktiv neurologisk rehabilitering i en miljö som skall inspirera patienterna och aktivt främja människors hälsa. Att miljön påverkar läkningsprocessen är vetenskapligt belagt, vilket Rehab Station har tagit på allvar. Miljön är därför utformad för att människor skall erövra livslust och förmåga. Arkitekturen uttrycker och stödjer det salutogena perspektivet. Människor är olika och alla människor skall få glädje av en tillgänglig och användbar inom- och utomhusmiljö, oberoende av funktionsnedsättning. Tillgänglig miljö blir därför ett viktigt signum, eftersom Rehab Station vänder sig till personer med olika funktionsnedsättning.

Rehab Station har förmånen att bedriva sin kärnverksamhet mitt i Ekoparken i Stockholm, världens första nationalstadspark. Läget ger goda förutsättningar för att påskynda läkningsprocessen hos patienterna, men det förpliktigar också till ett aktivt miljöengagemang. Ekoparken representerar ett ekologiskt synsätt som skall bidra till en uthållig utveckling i Stockholm och samtidigt bevara en kunglig grön lunga med en unik mix av natur och kultur. Ekoparken utgör en ekologiskt viktig spridningskorridor för ett stort antal växter och djur och utgör ett viktigt rekreations- och friluftsområde för storstadens invånare.

Rehab Station bedriver hälso- och sjukvårdverksamhet vilket innebär användning av läkemedel, medicintekniska produkter och hygienartiklar. Slutenvårdsverksamheten innefattar också service motsvarande hotellverksamhet med logi och restaurang. Öppenvårdsverksamheten innebär att ett stort antal personer besöker rehabiliteringsanläggningen dagligen.

Rehab Station avser att arbeta enligt följande principer

Vi ska...

ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar aktivt verkar för ett varaktigt och hållbart samhälle som främjar människors hälsa. Vi ska värna den biologiska mångfalden och hushålla med naturresurserna enligt kretsloppsprincipen¹ och utifrån ett livscykelperspektiv, ”från vaggan till graven”.

Vi ska...

uppfylla och om möjligt överträffa miljökrav enligt gällande lagar och övriga bindande krav.

Vi ska...

genom vår miljökompetens och vårt engagemang i miljöfrågor medverka till att Ekoparkens natur- och kulturvärden värnas, vårdas och visas.

Vi ska...

samverka med miljömedvetna partners, leverantörer och kunder samt ställa samma miljökrav på dem som Rehab Station Stockholm ställer på sin egen verksamhet.

Vi ska...

______________

¹Kretsloppsprincipen: vad som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas, som material eller energi, eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.

ha ett ISO 14001 certifierat miljöarbete som stödjer arbetet med ständiga förbättringar och är inkluderat i Rehab Stations ledningssystem

Så att vi...

bidrar till en varaktig och hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som en förebild inom rehabilitering och ett trovärdigt alternativ vad gäller miljöhänsyn inom hälso- och sjukvård

I praktiken innebär det att Rehab Station skall

  • ta hänsyn till hälsa och livscykelperspektiv vid inköp, genom att i första hand välja av miljömärkta/miljöcertifierade varor och tjänster
  • minska miljöpåverkan från transporter som vi kan styra över
  • minska energiförbrukningen genom effektiva rutiner och miljöanpassad teknik
  • minimera den negativa påverkan på människor och miljö, genom aktivt val av och säker hantering av läkemedel och produkter som innehåller kemikalier
  • utveckla avfallshanteringen så att den är säker, avfallet återvinns i största möjliga utsträckning och att volymen minskas i möjligaste mån
  • ta hänsyn till miljön i design, utformning och utrustning av rehabiliteringsanläggningen, med syfte att främja människors hälsa och värna natur- och kulturvärdena i närmiljön

 

Miljöpolicyn omfattar hela Rehab Station Stockholms verksamhet.