en bild

Spinaliskliniken

Spinaliskliniken är en specialistklinik på Rehab Station Stockholm för personer med ryggmärgsskada. Vi tar emot personer med traumatisk ryggmärgsskada (förvärvad genom olycka), icke- traumatisk, icke progredierande och medfödd (ryggmärgsbråck).

Spinaliskliniken

Kliniken är en del i vårdkedjan för ryggmärgsskadade som finns i Stockholms län. Vårdkedjeperioden gäller två år från skadedatum. Vården och rehabiliteringen är inriktad på de medicinska och psykosociala problem som kan uppstå som en följd av ryggmärgsskada.

De medicinska problem som är relaterade till ryggmärgsskadan står i fokus för klinikens insatser.

Det övergripande målet med rehabilitering efter ryggmärgsskada är:

  • att skapa förutsättningar för ett självständigt liv. I samarbete med kommuner och landsting bedömer vi behovet av anpassning av bostad och arbetsplats med mera.
  • att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och rikt liv. Med goda förebilder vill vi visa vägen till arbete/ studier, familj, vänner och fritidsaktiviteter.

 

Patienter vid Spinaliskliniken

Spinalismottagningen uppdaterar kontinuerligt rutinerna utifrån nationella riktlinjer avseende Corona/Covid-19 vilket kan förändras med kort varsel.

  • Högriskpatienter (kompletta tetraplegiker med nedsatt andningsfunktion och äldre patienter > 70 år) bör inte komma till mottagningen.  
  • I den mån det går bokas i första hand telefonkontakter. Gäller alla vårdkategorier.
  • Misstanke om urinvägsinfektion hanteras i första hand per telefon, odlingsremiss läggs in i Take Care och prov lämnas på vårdcentralen. De patienter som ändå kommer hit får vänta vid receptionen för handläggning.
  • Stora uppföljningar kommer att fortsätta för patienter som inte tillhör riskgrupperna.
  • Dagrehabilitering fortsätter för patienter som inte tillhör riskgrupperna.

Viktig information från Aleris Rehab Station Stockholm

Vi följer våra myndigheters riktlinjer och råd mycket noga gällande smittspridning av coronaviruset, covid-19.

Besöksförbud

Rehab Station Stockholm har infört besöksförbud på vårdavdelningarna och i matsalen.
Detta gäller även taxi- och färdtjänstchaufförer förutom i samband med hämtning/lämning av patienter. Toaletter får bara användas av personer som får vistas i våra lokaler.

Om du insjuknar

Om du har feber, andningssvårigheter och hosta så skall du INTE komma till Rehab Station Stockholm. Detta är en regel som alltid gäller. 

Om du är sjuk ber vi dig att avboka ditt besök/vistelse hos oss på telefon 08-555 44 000. Ring 1177, vårdguiden, som kan ge dig råd hur du ska gå vidare.

Se vår egen separata sida om coronaviruset

Se även 1177.se Vårdguiden för mer information

Samtalsstöd Spinaliskliniken

Har du oro och ångest över coronaviruset? Sitter du isolerad hemma?

Är du orolig kan det vara bra att prata med någon om dina tankar. Du som har en ryggmärgsskada erbjuds samtal med kurator över telefon.

Telefontid kurator:

Måndag-torsdag kl 13:00 -13:45 för att boka tid för samtal.

Ring Spinalismottagningen:

Telefonnummer: 08-555 44 000 (vx)

Spinalistips.se

En hemsida med en omfattande databas av och för personer med ryggmärgsskada. Där hittar du över tusen olika tips och idéer som underlättar vardagen. Det finns också möjlighet för dig som har nyttiga tips att få dessa publicerade i databasen.

Till hemsidan

Spinalismodellen

Hård kärna och mjukt skal. Spinalismodellen utgörs av olika delar som samspelar för en bättre helhet.

Läs om den här

Historia

Kliniken skapades 1991 av läkarna Claes Hultling och Richard Levi med målet att förbättra vård och rehabilitering för personer med ryggmärgsskada.

Läs mer

Rehab Station Stockholm är nu en del av Aleris

Rehab Station Stockholm AB har med anledning av samgåendet med Aleris ett nytt namn:
Aleris Rehab Station Stockholm AB.

Skyltar, hemsida, annonser med mera kommer successivt att bytas ut till Aleris utseende men redan nu kan det nya namnet dyka upp i till exempel digital kommunikation när du söker efter oss på vårt gamla namn.
Vi förändrar till viss del i vårt utseende men vi som möter dig är fortfarande desamma och vi strävar som alltid efter att ge våra uppdragsgivare och patienter rehabilitering och personlig assistans med högsta kvalitet, patientsäkerhet och god tillgänglighet.

Om Ni önskar mer information, vänligen kontakta någon av oss nedan.
Med vänliga hälsningar

Solna juni 2020

Jonas Sköldberg, VD
Lars Holmström, Operativ chef