en bild

Länkar

Stiftelsen Spinalis är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom   ryggmärgsskadeområdet. Stiftelsen har genom ett brett stöd från enskilda bidragsgivare, fonder och näringslivet finansierat en stor del av ryggmärgsskadeforskningen som bedrivs inom Karolinska Institutet och Spinaliskliniken på Rehab Station Stockholm. 
Länk till hemsidan 

Ryggmärgsskada.se är en hemsida som drivs av Stiftelsen Spinalis och RG Aktiv Rehabilitering med stöd från Allmänna Arvsfonden. Den är skapad för att ge bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada. På webbplatsen samlar och sprider vi tillförlitlig medicinsk och praktisk information om ryggmärgsskador. Målet är att höja kunskapsnivån hos personer med ryggmärgsskada, anhöriga och allmänheten om vad en ryggmärgsskada innebär och hur man minskar riskerna för sekundära komplikationer.
Länk till hemsidan

Mammapappalam.se är ett projekt och en hemsida med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada. Projektet har drivits av stiftelsen Spinalis och finansierats av Arvfonden samt Promobilia.
Länk till hemsidan

Spinalistips.se är en omfattande databas av och för personer med ryggmärgsskada. Där hittar du över tusen olika tips och idéer som underlättar vardagen. Det finns också möjlighet för dig som har nyttiga tips att få dessa publicerade i databasen. Spinalistips drivs av Stiftelsen Spinalis med stöd från Allmänna Arvsfonden, Stiftelsen Promobilia och NHR-Fonden.
Länk till hemsidan

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter. De arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen och lär vuxna och barn hur de kan leva ett rikt och inspirerande liv genom deras metod Aktiv Rehabilitering.
Länk till hemsidan

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. De vill ha en utbildnings- och arbetsmarknad där alla medborgare får tillgång till utbildning och har möjlighet att få ett arbete.
Länk till hemsidan 

BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter (BOSSE) arbetar med frågor som rör funktionsnedsättning. Verksamhetsområdena är individuell rådgivning, gruppverksamhet, Kognitiv Beteende Terapi (KBT), anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
Länk till hemsidan

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga, politiskt och religiöst obunden. Den verkar genom 21 distrikt och 154 avdelningar. Totalt cirka 10 000 medlemmar. Nationellt fokuseras det rättighetspolitiska arbetet mot riksdag, regering och centrala myndigheter, medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting. I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.
Länk till hemsidan 

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. De finns för att ge dig information, stöd och en framtidstro. Deras mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.
Länk till hemsidan

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg är ett kunskapscentrum som utvecklar och sprider kunskap om ryggmärgsskador. De arrangerar kurser och träffar för alla som är intresserade av ryggmärgsskador. Centrumet drivs av Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med stöd från Sten A Olssons Stiftelse.
Länk till hemsidan

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd.
Individanpassade insatser ges till barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada kring kommunikativt och kognitivt stöd. De har även anhörigutbildningar och en webbkurs för unga med autism.
Stöd och handledning ges också till personal inom Habilitering & Hälsa.
Länk till hemsidan

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Grundidén är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Verksamheten bygger på att personens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara.
Länk till hemsidan

Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning och tillhörhabiliteringens målgrupp. 
Insatser ges av två träningsteam, ett för barn och ett för vuxna. I träningsteamen arbetarsjukgymnaster/fysioterapeuter och instruktörer. 
Länk till webbsidan

Stockholms Parasportförbund organiserar idrott för personer med funktionsnedsättning i Stockholm. Förbundets huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd till föreningarna inom distriktet. 
Länk till hemsidan

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning samt för personer med intelektuella funktionsnedsättningar inom olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intelektuella funktionsnedsättningar. 
Länk till hemsidan